تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات در سومین همایش صنعت دیرگداز ایران

مهلت ارسال چکیده مقالات در سومین همایش صنعت دیرگداز تا تاریخ 21 اردیبهشت ماه تمدید شد.

جهت ثبت نام و ارسال مقالات خود به وبسایت همایش با آدرس conf-refractory.org مراجعه فرمایید.