مشاهده و دریافت دعوت نامه های طرح ها و مجتمع های پتروشیمی جهت شرکت در همایش و نمایشگاه

دعوت نامه های مجموعه های مرتبط با هلدینگ خلیج فارس (مستقر در ماهشهر)

دعوت نامه های سایر مجموعه های مرتبط با هلدینگ خلیج فارس

دعوت نامه های سایر مجموعه های مرتبط با تاپیکو (مستقر در ماهشهر)

دعوت نامه های مجموعه های مرتبط با تاپیکو

دعوت نامه های سایر مجموعه های مرتبط با پتروشیمی (مستقر در ماهشهر)

عوت نامه های سایر مجموعه های  پتروشیمی

دعوت نامه های سایر مجموعه های مرتبط با طرح های پتروشیمی