درگذشت مهندس محمود گوهرین

درگذشت مهندس محمود گوهرین کارآفرین فعال و خوشنام را به تمام دستندرکاران معدن و صنایع معدنی تسلیت می گوییم.