جلسه مشترک مس

سازو کار مشترک تعیین نسوزهای ساخت داخل با همکاری صنعت مس و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان فراهم گردید.