دریافت فایل های ارائه اساتید در دومین همایش و نمایشگاه صنعت دیرگداز ایران

1-   Mr.  A. Ghosh
2-   Mr. Baikuan
3-   Mr. Prof. Jansen
4-   Mr. Quirmbach