اعضای,هیئت,مدیره

اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

  • آقای مهندس محسن عظیمی (رییس انجمن)
  • آقای مهندس علی حسین زاویه (دبیر انجمن)
  • آقای مهندس علیرضا باقری (خزانه دار)
  • آقای مهندس غلامعلی کهباسی (عضو اصلی)
  • آقای حسن صدیقی (عضو اصلی)
  • آقای سعید لقمانی (عضو اصلی)
  • آقای مهندس حسن صدیقی (عضو اصلی)
  •  آقای محمود طالقانی (عضو اصلی)
  • آقای مهندس داوود عظیمی (عضو اصلی)