اعضای,هیئت,مدیره

اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

  • آقای محسن عظیمی (رییس هیئت مدیره)
  • آقای سعید لقمانی (دبیر انجمن)
  • آقای داود عظیمی (خزانه دار)
  • آقای حسن صدیقی (نایب رییس)
  • آقای علی تدین (عضو اصلی)
  • آقای مهدی نعیمی (عضو اصلی)
  • آقای ایرج مختارپور (عضو اصلی)
  • آقای سید احمد حیدرپور (عضو اصلی)
  • آقای غلامعلی کهباسی (عضو علی البدل)
  •  آقای محمود طالقانی (عضو علی البدل)